Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

Αποψίλωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών ή απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις σας με μηχανήματα και προσωπικό της εταιρείας μας.